Om FES

Foreningen for Europæiske Studier er en linjeforening for alle studerende der læser, eller har læst, Sprog og Europæiske Studier på Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.
Vi har til formål at varetage de studerendes interesser ved ikke blot at bygge bro mellem studerende på tværs af årgangene, men også mellem alumner, de studerende og EU’s institutioner.

Vedtægter

§ 1 Navn og formål

Foreningen for Europæiske Studier ved Aarhus Universitet, trådte i kraft d. 1/9 2010. Foreningens formål er at bygge bro mellem de studerende på BA/cand.ling.merc. i Sprog og Europæiske Studier og at optimere forståelsen for uddannelsens formål i praksis, ved fx

 • at arrangere studietur til Bruxelles
 • at afholde foredrag med relevans for de studerende
 • at lave mentor-ordninger
 • at lave sociale arrangementer

§ 2 Medlemskab

Alle der læser, eller har læst BA eller cand.ling.merc. i Sprog og Europæiske Studier ved Business and Social Sciences på Aarhus Universitet kan blive medlem af foreningen.

§ 3 Ledelsen

Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen. Ordinær Generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Beslutninger træffes af Generalforsamlingen ved alm. stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme. Den daglige ledelse varetages af en formand, en næstformand, en kasserer og op til to bestyrelsesmedlemmer, der vælges på Generalforsamlingen blandt medlemmerne.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. Generalforsamlingen vælger formand, næstformand, kasserer samt op til to bestyrelsesmedlemmer. De valgte, vælges for et år af gangen.

§ 5 Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal der foretages:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag (disse skal være indsendt skriftligt til formanden senest en uge inden generalforsamlingen)
 5. Valg af formand
 6. Valg af næstformand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af op til to bestyrelsesmedlemmer
 9. Eventuelt.

§ 6 Regnskabsår

Regnskabsåret for foreningen løber fra d. 1/1 til d. 31/12.

§ 7 Ophævelse af foreningen

Ophævelse af foreningen kan kun ske, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 8 Studietur

Ved den årlige studietur til Bruxelles deltager to bestyrelsesmedlemmer som gratister.

§ 8.1

Såfremt to bestyrelsesmedlemmer ikke har mulighed for at deltage, kan ét bestyrelsesmedlem deltage med en af bestyrelsen udvalgt gratist.

Skriv et svar